Khamis, 3 Mei 2012

Akta Sewa Beli 1967 (Pindaan 2010) (ASB 1967)

* sebagai panduan kepada anda semua
Definisi
1.1 Pemunya adalah pihak yang memberi pinjaman sewa beli seperti bank atau syarikat kewangan;
1.2 Penyewa adalah pihak menerima pinjaman secara sewa beli dan membeli barangan secara sewa beli; dan
1.3 Penjamin adalah bank yang menjamin penyewa kepada perjanjian sewa beli tersebut.
2. Perlakuan yang menjadi kesalahan di bawah Akta ini adalah:-
2.1 Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pemunya
(a) Meminta bakal penyewa menandatangani borang dan dokumen yang berkaitan tanpa melengkapkan butirannya terlebih dahulu;
(b) Mengenakan apa-apa caj lain untuk penyediaan atau penyampaian penyataan selain daripada perjanjian;
(c) Tidak membuat perjanjian dalam bentuk bertulis;
(d) Menghantar serah borang perjanjian sewa beli yang tidak dilengkapkan butirannya;
(e) Tidak mematuhi prosedur perolehan semula milikan;
(f) Membuat perjanjian sewa beli yang tidak memenuhi kehendak-kehendak subseksyen (1) iaitu kandungan-kandungan perjanjian;
(g) Tidak membuat perjanjian sewa beli yang berasingan bagi butiran barangan yang berasingan;
(h) Tidak menyerahkan kad pendaftaran kenderaan kepada penyewa walaupun penyewa telah membuat permohonan secara bertulis;
(i) Gagal menyerahkan perjanjian sewa beli dalam tempoh 21 hari kepada penyewa selepas perjanjian ditandatangan;
(j) Engkar berterusan selama 1 bulan untuk kemukakan butir-butir pembayaran kepada penyewa selepas 14 hari diminta oleh penyewa secara bertulis;
(k) Melupuskan barang yang diambil semula milikan sebelum tamat tempoh Notis Jadual Kelima;
(l) Melantik mana-mana orang yang bukan pemegang Permit Agen Perolehan Semula untuk proses pengambilan semula milikan;
(m) Membuat lelongan awam tanpa memberi notis kepada penyewa. Selain itu gagal memberikan opsyen kepada penyewa untuk membeli semula barangan yang dilelong itu;
(n) Gagal menyediakan insuran atas nama penyewa bagi kenderaan bermotor bagi tahun pertama atau barangan lain selama tempoh barang tersebut di bawah perjanjian sewa beli;
(o) Mengambil faedah komisen dan ”rebate” yang sepatutnya diberikan kepada penyewa;
(p) Pemunya atau wakilnya tidak boleh mengutip atau menerima fi tempahan tanpa melengkapkan butiran Notis Jadual Kedua (Bahagian II);
(q) Fi tempahan tidak boleh melebihi 1% dari harga tunai barangan tersebut;
(r) Mengenakan deposit kurang 10% daripada harga barang termasuk fi tempahan;
(s) Memasuki perjanjian sewa beli bagi kenderaan yang telah diubahsuai atau dipinda pembuatan dan struktur asasnya;
(t) Pemunya mengetahui dan membuat penyataan atau representasi palsu kepada penyewa dalam perjanjian sewa beli;
(u) Pemunya gagal untuk mengeluarkan resit bagi setiap pembayaran ansuran yang dibuat oleh penyewa;
(v) Tidak mengeluarkan notis lelong dalam masa 14 hari dari tarikh lelongan awam dibuat;
(w) Gagal menyelenggara rekod-rekod transaksi perjanjian sewa beli; dan
(x) Gagal mengeluarkan Notis Jadual Keempat termasuk Notis Peringatan dan Notis Jadual Kelima. (Jadual Keempat dan Jadual Kelima mempunyai tempoh masa 21 hari).
2.2 Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Penjual
Gagal membuat perakuan tentang kondisi kenderaan terpakai sebelum kenderaan ditawarkan untuk jualan.
2.3 Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Penyewa
(a) Gagal membekalkan maklumat atau memberi maklumat palsu mengenai barang tersebut dalam masa 14 hari setelah menerima notis bertulis dari pemunya;
(b) Gagal memaklumkan pemunya mengenai tarikh alamat baru barang tersebut, tarikh atau hal barang tersebut hilang atau tarikh atau hal barang tersebut diambil milikan dalam tempoh 14 hari kejadian; dan
(c) Melupuskan, memindahkan atau menjual barang dibawah perjanjian sewa beli atau cuba untuk memfraud pemunya.
2.4 Kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang
(a) Menghalang pegawai atau gagal memberi bantuan atau maklumat yang dikehendaki atau memberi maklumat palsu kepada pegawai;
(b) Gagal mengemukakan secara bertulis maklumat atau membekalkan maklumat palsu berkaitan perjanjian sewa beli kepada pegawai yang diberi kuasa;
(c) Mendedahkan apa-apa maklumat yang diperolehi kepada orang lain;
(d) Gagal mematuhi arahan mahkamah mengenai penghantaran barang-barang yang ditahan secara haram;
(e) Gagal kembalikan 90% fi tempahan apabila tempahan dibatalkan;
(f) Gagal kembalikan 100% deposit apabila gagal membuat serahan barangan; dan
(g) Gagal hadir apabila diarahkan oleh Penolong Pengawal Sewa Beli untuk membantu siasatan.
3. Penalti Kesalahan:-
(i) Individu
Denda RM 25,000.00 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Bagi kesalahan seterusnya denda tidak melebihi RM 50,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.
(ii) Syarikat
Denda RM 100,000.00 bagi kesalahan pertama dan RM250,000.00 bagi kesalahan seterusnya.

Dikemas kini pada : 10 November 2011
* sumber dari sesawang portal rasmi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan.

Tiada ulasan:

Catat Komen

'Like' Facebook

Rakan-rakan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...